Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Spoločnosť Ing. Lenka Kolláriková., ktorá je prevádzkovateľom aplikácie www.iskasa.sk spracováva z pozície prevádzkovateľa osobné údaje užívateľov aplikácie www.iskasa.sk.

Spracovanie osobných údajov sa riadi platnou legislatívou a je realizované na základe oprávneného záujmu, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Rozsah spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb  

Osobné údaje spracovávame v rozsahu : Meno, priezvisko, adresa, email, telefón,

Marketingové účely

Osobné údaje spracovávame v rozsahu : Meno, priezvisko, email, telefón

Prístup k osobným údajom

Prístup k spracovávaným osobným údajom majú naši zamestnanci v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh pri poskytovaní služieb spojených s využívaním aplikácie www.iskasa.sk. Všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, boli poučení o zásadách spracúvania osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú náležite zabezpečené  pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce stupňu technického rozvoja.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje našich klientov, spracovávané za účelom poskytovania služieb, uchovávame  po dobu 12 mesiacov od posledného prihlásenia sa do aplikácie www.iskasa.sk. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje z našich databáz vymazané.

Kontrola osobných údajov

Osobné údaje spracovávané v našich interných systémoch neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou, ak to vyplýva z platnej legislatívy.

V zmysle platných predpisov môžete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom a taktiež o informáciu, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané.

Žiadosť o tieto informácie je nutné zaslať písomne na adresu Ing. Lenka Kolláriková., Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.

Oprava, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov

Pokiaľ si chcete overiť presnosť spracúvania osobných údajov, alebo ich chcete doplniť, aktualizovať, vymazať, či obmedziť rozsah ich spracúvania, môžete tak urobiť písomnou žiadosťou zaslanou na adresu Ing. Lenka Kolláriková, Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.

Sťažnosti

Pokiaľ budete mať pocit, že sa s Vašimi osobnými údajmi nezachádza v zmysle platnej legislatívy na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať písomnú sťažnosť na adresu Ing. Lenka Kolláriková., Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.

Ak nebudete spokojný so spôsobom vybavenia Vašej sťažnosti, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Otázky

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadne spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na ekasa@llarik.sk.